Join us!

We are still looking for talented people to work in our team!
If you would like to join us, please read our requirements and send us portfolio!

Dołącz do nas!

Wciąż poszukujemy utalentowanych osób do pracy w naszym zespole!
Jeśli chciał byś do nas dołączyć, zapoznaj się z naszymi wymaganiami i wyślij portfolio!

Required skills:


 • knowledge of 3ds Max, V-Ray and Photoshop
 • expanded aesthetic sense and attention to detail
 • knowledge of composition and perspective principles
 • conversational level of English
 • ability to work on technical projects
 • experience in architectural visualization is an additional advantage
 • education in architecture and interior design is an additional advantage

Wymagane umiejętności:


 • znajomość programów 3ds max, V-Ray i Photoshop
 • rozwinięty zmysł estetyczny i dbałość o detale
 • znajomość zasad kompozycji i perspektywy
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca płynną konwersację
 • umiejętność pracy przy projektach technicznych
 • doświadczenie w wykonywaniu wizualizacji jest dodatkową zaletą
 • Wykształcenie w kierunku architektury i architektury wnętrz jest dodatkową zaletą
Even if your knowledge of graphics software needs improvement, but your portfolio proves that you are very interested in graphics and want to learn, then we look forward to your application. You will be able to develop your skills while working with us and our in-house workshops.
Nawet jeśli Twoja znajomość programów graficznych wymaga poprawy, a mimo to Twoje portfolio dowodzi, że jesteś mocno zainteresowany grafiką i chcesz się w tym kierunku rozwijać, to czekamy na Twoje zgłoszenie. Będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności w czasie pracy z nami i naszych wewnętrznych warsztatów.

We offer:


 • full time job, at our office in Gdansk city center
 • pleasant work environment
 • creative work
 • in-house workshops and exchange of knowledge

Oferujemy:


 • stałą pracę, na pełny etat, w siedzibie firmy, w centrum Gdańska
 • przyjemne środowisko pracy
 • kreatywną pracę
 • wewnętrzne warsztaty i wymianę wiedzy
Send your portfolio!

Please send us your portfolio + cv to praca@essentium.pro

 • we accept only .pfd format (max 20MB)
 • The portfolio should contain only visualizations, please do not include architectural projects
Wyślij portfolio!

Prosimy wysyłać portfolio + cv na adres praca@essentium.pro

 • akceptujemy tylko formaty .pdf (max 20MB)
 • portfolio powinno zawierać tylko wizualizacje, prosimy nie załączać projektów architektonicznych